huwelijkse voorwaarden tekenen

Wat zijn precies huwelijkse voorwaarden? En waarom zou je hiervoor kiezen als je ook gewoon in gemeenschap van goederen kunt trouwen? Je leest er alles over in dit artikel.

Gemeenschap van goederen

Wanneer jullie trouwen zonder het maken van huwelijksvoorwaarden ontstaat er een algehele gemeenschap van goederen.

De algehele gemeenschap van goederen houdt in dat de goederen in bezit van een van de echtgenoten voor de helft mede eigendom worden van de ander. Ofwel je wordt samen ieder voor de helft eigenaar van alle goederen die jij en je partner voor het huwelijk ieder privé hadden. Ook voor de schulden van (een van) beiden geldt dat deze in de gemeenschap vallen. Enkele uitzonderingen op deze regel zijn er op grond van verknochtheid (dit komt niet veel voor) en op grond van een uitsluitingsclausule opgemaakt in bijvoorbeeld een testament, waarin je als erfgenaam optreedt of een schenking die je ontvangt.

De voordelen van de algehele gemeenschap van goederen zijn het feit dat hetgeen opgebouwd wordt door beiden voor gelijke delen genoten wordt, ongeacht wie welk inkomen geniet of welk rollenpatroon er binnen het huwelijk bestaat. Ook is de algehele gemeenschap van goederen een gemakkelijk toepasbare regeling zonder te veel haken en ogen.

Nadelen van de algehele gemeenschap van goederen kunnen zijn het feit dat je naast de gewone inkomsten bijvoorbeeld uit arbeid of onderneming ook de eventueel te ontvangen erfenissen en schenkingen deelt (dit behoudens een door de erflater of de schenker opgenomen uitsluitingsclausule). Ook het feit dat eventuele schuldeisers van één van beiden zich, bij een faillissement, kunnen verhalen op het gehele saldo van de gemeenschap van goederen is vaak een reden om huwelijksvoorwaarden te maken.

Huwelijkse voorwaarden

Voor het maken van huwelijksvoorwaarden moeten jullie bij de notaris een akte van huwelijks-voorwaarden ondertekenen. In de akte worden de zakelijke gevolgen van het huwelijk geregeld.

Deze worden in het algemeen opgemaakt vóór het huwelijk, na het huwelijk kan ook, maar hier zijn meer procedures aan verbonden en de kosten zijn een aantal keer hoger dan het opmaken van huwelijksvoorwaarden vóór het huwelijk.

Door het opmaken van huwelijkse voorwaarden kan worden afgeweken van de wettelijke algehele gemeenschap van goederen. Wie huwelijkse voorwaarden wil maken, heeft in beginsel een grote mate van vrijheid (contractsvrijheid). Maar niet kan worden afgeweken van regels die ‘gezinsbescherming’ beogen. Zo is altijd de toestemming van de andere echtgenoot vereist voor onder andere het verkopen of met hypotheek belasten van de gezamenlijk bewoonde woning en voor het doen van schenkingen. Ook de wederzijdse onderhoudsplicht is een belangrijke regeling van dwingende aard.

Voorbeelden van regelingen die over het algemeen voorkomen in de huwelijksvoorwaarden zijn:

  • een regeling omtrent de verdeling van de kosten van de huishouding;
  • een regeling omtrent de eigendom van bezittingen en schulden;
  • een regeling omtrent verdeling van pensioenrechten;
  • een regeling omtrent de verdeling van bezittingen en schulden in geval van ontbinding van het huwelijk (door echtscheiding of overlijden van een van de partners).

Redenen om huwelijksvoorwaarden op te maken

  • de aanwezigheid van een eigen bedrijf, dit in verband met het hogere risico van failliet gaan;
  • ingeval een van de huwelijkspartners schulden heeft;
  • bij aanwezigheid van grote verschillen tussen de vermogens van de huwelijkspartners;
  • overige zaken zoals de aanwezigheid van kinderen bij een van de huwelijkspartners.

Een lastigheid bij het opstellen van een overeenkomst van huwelijkse voorwaarden is dat de overeenkomst wordt aangegaan voor een lange duur. Er moet daarom zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat omstandigheden veranderen (denk aan het starten van een eigen zaak, een partner die stopt met werken, een echtscheiding of het overlijden van een van de partners).

Er zijn verschillende soorten van huwelijkse voorwaarden, de notaris is altijd bereid advies te geven over de meest geschikte vorm. Daarnaast kunnen huwelijkse voorwaarden altijd herzien worden, ze hoeven dus niet definitief te zijn.

Tip: Mocht je nog vragen hebben over de huwelijkse voorwaarden, dan kun je altijd bellen met de Notaristelefoon (0900-3469393, € 0,80 per minuut). Hier kun je terecht voor alle algemene vragen op diverse notariële gebieden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here